ENGLISH
trust-Image by Lisa Caroselli from Pixabay

מוסד הנאמנות – מי שומר על השומרים?

דצמבר 2019

לעיתים, אנו בוחרים להפקיד את כספינו ונכסינו לשמירה ולטיפול אצל אחר. זה יכול להיות איש מקצוע או אדם מוכר, המשמש כנאמן עבורנו. במצבים כאלו, היינו רוצים להתרווח אחורה ולסמוך על הנאמן שישמור על האינטרסים שלנו. עם זאת, חשוב לא לנהוג בשאננות ויש להימנע ממצב שבו נאמן עבורנו פועל לגמרי ללא פיקוח.

ישנם מגוון דברי חקיקה המטילים חובות נאמנות וחובות אמונים על מי ששומר ומטפל בנכסיו של אחר. למשל- חוק הנאמנות, תשל"ט-1979, חוק השליחות, תשכ"ה-1965, חוק החברות, התשנ"ט-1999, פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975, כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986, וכו'.

היק­­­ף חובות הנאמנות משתנה בהתאם לדבר החקיקה, ואולם ככלל, על הנאמן- לפעול בנכסי הנאמנות לטובת הנהנים, לתת דין וחשבון על מצב הנכסים ולהמנע מהפקת טובות הנאה מנכסי הנאמנות או מביצוע פעולות בניגוד עניינים.

אלא שלמרבה הצער, קיומה של חובת נאמנות כשלעצמה אינה ערובה לשמירה על נכסי הנאמנות.

יצירת יחסי נאמנות

יחסי נאמנות נוצרים בנסיבות שונות ומגוונות. כך לדוגמא, בעלי תפקיד שונים כגון נושא משרה בחברה, אפוטרופוס, מנהל עיזבון, מנהל נכסים, כולל רו"ח ועו"ד, חבים בחובות אמון כלפי הנהנים שעבורם הם פועלים. גם בין שותפים עסקיים יש חובה להיות ישרים ונאמנים איש עם רעהו. לשם הנוחות, במאמר זה יכלול המונח "נאמן" כל אדם שיש לו חובת אמון כלפי אחר, גם אם זה לא כל תפקידו.

לעיתים נוצרים יחסי הנאמנות בהסכם שבעל פה, מבלי להגדיר במפורש את ההסכמה בין הצדדים כנאמנות וכמובן מבלי לערוך הסכם נאמנות מפורט. לדוגמא: (א) בין שני חברים יכולה להתגבש הסכמה בעל פה, לפיה רק אחד משניהם יירשם כבעל מניות בחברה משותפת ויחזיק את המניות בעבור השני משיקולים שונים; (ב) שני קרובי משפחה יכולים להסכים כי האחד יעביר כספים לשני, כדי שהשני ישקיע אותם עבור הראשון; (ג) שותפים עסקיים יכולים להסכים שאחד מהם ירכוש עם כספי השותפים נכסים שונים, שירשמו בינתיים לשם הנוחות על שם הרוכש.

בחלוף הזמן ובמיוחד כאשר לא נערך הסכם מפורט בכתב בעניין נכסי וכספי הנאמנות, יכולה בהחלט להתעורר מחלוקת, באשר לשאלה, האם בכלל נוצרו יחסי נאמנות בין הצדדים והמחזיק בנכסים עלול להתכחש לתפקידו כנאמן עבור הנהנה.

הסתרת המעילה על ידי הנאמן

כאמור, על הנאמן מוטלת חובה לדווח לנהנים עבורם הוא פועל לגבי מצב נכסי הנאמנות. חובה זו נועדה להקל על הנהנים לפקח על פעילות הנאמן ותוצאותיה. ואולם, פעמים רבות, הנאמן לא מעביר דיווחים שכאלו או מפסיק להעבירם בחלוף הזמן והנהנים לא דורשים זאת ממנו. לא רק זאת, במקרים רבים, לא ניתן ללמוד מהדיווחים על בעיה כלשהי בנאמנות. דיווח של הנאמן על הפסדים או על רווחים בקשר עם נכסי הנאמנות לא מלמד כשלעצמו אם הנאמן עשה שימוש פסול בנכסי הנאמנות שהשפיע על שורת הרווח או ההפסד.

ככל שהנאמן מבצע את תפקידו לפרק זמן ארוך יותר, כך הוא נחשף ליותר ויותר פגמים במערכת הדיווחים והרישומים החשבונאיים בעניין נכסי הנאמנות. נאמן הגון יפעל לתיקון הפגמים הנ"ל, ואולם נאמן חסר תום לב, ינצל את הפגמים הנ"ל כדי לגזול את נכסי הנאמנות מבלי שיבחינו במעשיו. ככל שפעולות המעילה הראשונות יצליחו מבלי להתגלות, עוצמת המעילה תגבר.

צריך להבין שגם כאשר ישנו משרד רואה חשבון שתפקידו לבקר את ספרי החברה או את ספרי העסק שאותו מנהל הנאמן עבור הנהנים, אין בכך כדי להבטיח גילוי המעילה. ככלל, רואי החשבון המבקרים ניזונים ממידע שמועבר להם על ידי בעל התפקיד הרלוונטי, הוא הנאמן לרוב, ומבצעים בדיקות מדגמיות בלבד לאימות המידע שמתקבל אצלם. בהתאם, נאמן שנחוש למעול בנכסי הנאמנות ימצא את הדרך לבצע מניפולציות בספרי ובמסמכי החברה או העסק, כדי להסתיר את מעשיו.

התמודדות עם הסיכון של מעילה

לאור האמור לעיל, ישנה חשיבות רבה לעריכת הסכמים מפורטים בכתב לגבי נכסי הנאמנות. אמנם, אין בהסכמים אלו כדי למנוע מעילה עתידית, ואולם במקרה של מעילה חלילה, יהיה בהסכמים כדי להקל על הנהנה להוכיח, בשלב ראשון, את קיומם של יחסי הנאמנות והבעלות שלו בנכסי הנאמנות.

בנוסף, על הנהנה להימנע ממצב שבו הנאמן פועל ללא פיקוח בקשר עם נכסי הנאמנות. למשל, על הנהנה לדרוש מהנאמן דיווחים תקופתיים מלאים ומפורטים. על הנהנה לשמור אצלו את הדיווחים. דיווחים אלו יאפשרו לנהנה לזהות שינויים לאורך זמן, במצב נכסי הנאמנות. על הנהנה לבקש מעת לעת גם מסמכים תומכים (כגון דפי בנק, כרטסת חברה, רישומי זכויות אצל הרשויות), על מנת שניתן יהיה להשוותם לדיווחים שמסר הנאמן כאמור. ככל שלנהנה אין את הידע המקצועי לבחון נתונים אלו, חשוב שיתייעץ עם בר-סמכא (שאינו קשור לנאמן), לפחות אחת לתקופה.

לבסוף וככל שמתעורר אצל הנהנה חשש בדבר קיומה של מעילה, מומלץ שיפנה באופן מיידי לקבלת ייעוץ משפטי וחשבונאי מגורם שאינו קשור לנאמן.

המפורט לעיל מהווה מידע כללי בלבד ואינו כולל סקירה מקיפה של כל הוראות הדין ומכלול הסוגיות הרלוונטיות לנושא המאמר.
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עורך דין, לפי הצורך, תוך בחינת נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה.

מאמרים נוספים

ייפוי כח מתמשך – מה זה?

הכלי המשפטי של יפוי כח מתמשך מאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו להחליט היום, מי וכיצד ידאגו לנו, לגופנו, למשפחתנו, לנכסינו ולעסקינו, וזאת במידה ובעתיד לא נוכל, חלילה, לקבל החלטות כאלו בעצמנו…

שימוש חופשי ביצירה בה בעל זכות היוצרים אינו ידוע לפי סעיף 27א – פתרון או בעיה?

רוב האנשים אינם יודעים זאת, אך בכל פעם שהם מפרסמים תמונה, אפילו אם זה ברשת חברתית, הם חשופים לכך שכל גוף או אדם ייקח את אותה התמונה (למשל לאחר שזו הועברה בין כמה אנשים) ויעשה בה שימוש, ואפילו שימוש מותר. וישאל את עצמו השואל – איך זה יכול להיות? איך אדם יכול לעשות שימוש בתמונה אישית, שאני צלמתי ולא הייתה לי כל כוונה שתגיע לכולי עלמא, ועוד שזה יהיה בסדר?..

אתגר המדפסת התלת מימדית בעולם הקניין הרוחני

ספק רב אם צ'אק האל ידע לאילו מחוזות יגיע עולם המדפסות התלת מימדיות, כשהוא רשם את הפטנט למדפסת התלת מימדית שאותה הוא המציא, אי שם בתחילת שנות ה – 80 של המאה הקודמת. 40 שנים לאחר מכן, ספק רב אם גם אנחנו מסוגלים להעריך לאן עוד היא יכולה להתפתח…

חשיפות של יזמים באופן אישי לתביעות מצד עובדים?

האם מנכ"ל או בעלים של חברת סטארט-אפ יכול להיות מחויב לשלם חוב בגובה מאות אלפי שקלים שהחברה צברה כלפי עובד בכיר שהועסק בה, בין היתר בגין הפרות חוזרות ונשנות של זכויותיו, לרבות אי תשלום שכרו…

האם קבוצה לשיווק ופרסום מוצרים ברשתות החברתיות חשופה לתביעת קניין רוחני?

קבוצות רכישה ברשתות החברתיות השונות כבר מזמן הפכו לדבר שבשגרה אשר רבים מאיתנו עושים בהן שימוש. אך מה קורה כאשר השיווק והפרסום ברשתות אלו נעשה תוך מכירת מוצרים מזויפים? מי נושא באחריות לפעילות מפרה שכזו? האם פייסבוק רשאית להסיר חשבונות מפרים ללא התראה מוקדמת?..

הקניין הרוחני של משחקי לוח ומשחקי קופסא

כאשר אנו יוצרים משחקי לוח וקופסא – כיצד אנו מגינים על זכויות המשחק שלנו ושומרים על עצמנו מפני תביעות של אחרים…